Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Definice klíčových termínů

Zde můžete využít terminologický slovník nejpoužívanějších výrazů souvisejících s integrací a migrací. Součástí výzkumného projektu Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu je také analýza chápání a výkladu jednotlivých termínů v různých sférách (např. vládní vs. nezisková), v přijímající společnosti i mezi migranty samotnými. Ohled je samozřejmě brán také na rozdíly v chápání a aplikaci těchto pojmů v České republice a Bavorsku. Definice jsou doplněny odkazy na zdroj.

MV ČR - Terminologický slovník Ministerstva vnitra ČR

ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu) [MVČR]

cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu [MVČR]

Zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra, která slouží k ubytování žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany či azylantů. Podle účelu se rozlišují tři druhy: přijímací středisko, pobytové
středisko a integrační azylové středisko [MVČR]

Podle zákona o azylu se bezpečnou třetí zemí rozumí stát jiný než stát, jehož je
cizinec státním občanem (v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště),
ve kterém cizinec pobýval před vstupem na území, a do kterého se může tento cizinec vrátit a
požádat o udělení postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy, aniž by byl vystaven
pronásledování, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Přichází-li žadatel o
udělení mezinárodní ochrany ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou třetí zemi, lze
jeho žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou [MVČR]

Podle zákona o azylu se bezpečnou zemí původu rozumí stát, jehož je
cizinec státním občanem (v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště), v
němž státní moc dodržuje lidská práva a je způsobilá zajistit dodržování lidských práv a právních
předpisů. Bezpečnou zemi původu neopouštějí její občané z důvodů pronásledování za uplatňování
politických práv a svobod, nebo z odůvodněného strachu z pronásledování z důvodů rasy, pohlaví,
náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických
názorů nebo z důvodu hrozícího skutečného nebezpečí vážné újmy. Jedná se o stát, který ratifikoval a
dodržuje mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách a který umožňuje činnost
právnickým osobám, které dohlížejí nad stavem dodržování lidských práv. Přichází-li žadatel o udělení
mezinárodní ochrany ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou třetí zemi, lze jeho
žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou [MVČR]

Je každá fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pro účely zákona o pobytu
cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana
Evropské unie [MVČR]

Vedle azylu další (nižší) forma mezinárodní ochrany, která se uděluje cizincům,
kteří nesplňují důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v
jejich případě jsou důvodné obavy, že pokud by byli tito cizinci vráceni do státu, jejichž jsou státními
občany (v případě osob bez státního občanství do státu jejich posledního trvalého bydliště), by jim

hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy. Za vážnou újmu se pak považuje uložení nebo vykonání
trestu smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, dále vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v
situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince
bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky [MVČR]

Označení používané pro mechanismus, kterým je určován stát odpovědný za
posouzení žádosti o azyl, resp. mezinárodní ochranu, podané na území členských států Evropských
společenství státním příslušníkem třetího státu. Směřuje k realizaci principu 1 osoba – 1 žádost – 1
stát [MVČR]

Změna místa pobytu směrem z území domovského státu; emigrace je procesem při němž
obyvatelé opouštějí své domovské státy s cílem usídlit se v zahraničí [MVČR]

Osoba, opouštějící území svého domovského státu s cílem usídlit se v zahraničí [MVČR]

Změna místa pobytu směrem na území jiného než domovského státu; imigrace je
procesem při němž se na území států usidlují cizinci (viz. definice cizince) [MVČR]

Cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru [MVČR]

Proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti
domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace a který má
své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty [MVČR]

Pohyb jednotlivců i skupin osob mezi územími jednotlivých zemí světa.
Migrace může být krátkodobá, dlouhodobá, trvalá i opakovaná (cirkulární) [MVČR]

Zastřešující pojem pro azyl a doplňkovou ochranu. Jako ochranný institut se v
České republice poskytuje právě buď ve formě azylu nebo doplňkové ochrany cizincům (tj.
příslušníkům třetích států nebo osobám bez státní příslušnosti) v souvislosti s jejich pronásledováním
nebo hrozícím skutečným nebezpečím vážné újmy [MVČR]

Přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým
prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na
všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje [MVČR]Soubor pravidel upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí na
území EU. Právní úprava byla doposud obsažena zejména v těchto směrnicích: 2003/109/ES (o
dlouhodobě pobývajících rezidentech), 2005/71/ES (přijímání státních příslušníků třetích zemí pro
účely vědeckého výzkumu), 2003/86/ES (sloučení rodiny), 2004/114/ES (o podmínkách přijímání za
účelem studia), 2004/38/ES (o právu občanů Unie svobodně se pohybovat) [MVČR]

Státní příslušník třetí země, jemuž bylo přiznáno právní postavení uprchlíka ve smyslu
Ženevské úmluvy, a který je oprávněn pobývat na území členského státu. V ČR je osoba, které bylo
přiznáno postavení uprchlíka, označována jako azylant [MVČR]

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz