Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Rejstřík institucí

Rejstřík institucí aktivních v oblasti migrace a integrace na území České republiky. Tyto instituce jsou rozděleny do skupin Státní instituce, Nevládní organizace a Výzkumné instituce.

Státní instituce

Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území ČR. Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti.

Adresa:
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

http://www.integracnicentra.cz/

Hlavní služby Kontaktního centra pro cizince jsou sociální poradenství a terénní služby - asistence. Samotní pracovníci organizace jsou převážně migranti, kteří hovoří rodným jazykem klientů.

Adresa:
Tylova 1
301 00 Plzeň
Tel: (+420) 773 337 890
E-Mail hanova@kccplzen.cz

Česká republika zabezpečuje prostřednictvím SUZ MV ubytování a další služby žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, jejím držitelům, zajištěným cizincům a cizincům ze třetích zemí. Úkolem SUZ MV je nabídnout těmto osobám odpovídající a důstojné podmínky.

Adresa:
Lhotecká 7
14301 Praha 12
+420 974 827 118
podatelna@suz.cz

http://www.suz.cz/

 

Nevládní organizace

Mezinárodní humanitární organizace působící ve více než 130 zemích světa, v Česku pomáhá ve více než 50 městech. ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev pravidelně přispívá na její rozvoj.

Adresa:
ADRA, o. p. s.
Markova 600/6, 158 00 Praha 5
+420 734 795 306
adra@adra.cz

https://www.adra.cz/

Organizace byla založena z iniciativy zahraničních vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze za účelem zvýšení efektivity integrace migrantů v České republice. Postupně se z AMIGA vytvořilo dobrovolnické centrum umožňující migrantům zapojení do široké škály dobrovolnických aktivit určených primárně pro majoritu.

Adresa:
Záhřebská 539/15
Praha 2
+420 775 654 563
amiga.koordinator@gmail.com

http://amiga-migrant.eu/

 

Cílem organizace je prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a osvěty zvyšovat povědomí žáků, studentů, učitelů i široké veřejnosti o aktuálních globálních tématech a tím přispět k rozvoji občanské společnosti v ČR i zahraničí. Lidé v této společnosti se zajímají a aktivně zapojují do dění kolem sebe, rozumí souvislostem, kriticky přijímají informace, jsou si vědomi možností volby a chovají se dle toho.

Adresa:
ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
(1. patro)
+420 581 111 907
info@arpok.cz

https://arpok.cz/

 

Amnesty international je neziskovou organizací zabývající se lidskými právy doma i ve světě. Usiluje o jejich dodržování a reflektuje aktuální dění.

Adresa:
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice
+420 607 023 305

https://www.amnesty.cz/

Středisko migrace poskytuje sociální a právní poradenství migrantům a uprchlíkům v rámci sítě poraden Charity Česká republika. Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně ambulantní formou v sídle Poradny pro migranty a uprchlíky v Praze a terénní formou podle individuálních potřeb klienta mimo poradnu na území Prahy a Středočeského kraje.

Vedoucí zařízení: Mgr. Světlana Porche - ředitelka Střediska Migrace

Adresa:
Londýnská 44,
Praha 2, 120 00

http://praha.charita.cz/sluzby/migrace/

 

Posláním Asociace pro interkulturní práci, z.s. je podporovat rozvoj interkulturní práce a přispívat k harmonickému a spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společnosti.

Adresa:
Kubelíkova 55
130 00 Praha 3
info@asociaceip.cz

http://interkulturniprace.cz

Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. (ASIM) je lidsko-právní občanské sdružení založené v červnu roku 2009 skupinou mladých právníků sdílejících dlouhodobý zájem o problematiku migrace a uprchlictví. Poskytuje právní poradenství cizincům zajištěným za účelem správního vyhoštění, provozuje online právní poradnu, zastupuje cizince ve strategických případech, zprácovává právní analýzy.

Adresa:
P.O.BOX 23, Karolínská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 26555191
č. ú.: 43-5968850237/0100
info@asimos.cz

http://www.asimos.cz/ 

Spolek dobrovolnic Berkat, založený novinářkou Petrou Procházkovou, pomáhá lidem v oblastech postižených válkou nebo jinou humanitární katastrofou. V současnosti působí v ČR a Afghánistánu, kde zabezpečují jako jediní na světě transplantace očních rohovek nevidomým Afgháncům.

Kontakt:
JARMILA MÜLLEROVÁ
jarmilamullerova@seznam.cz
PETRA PROCHÁZKOVÁ
berkating@yahoo.com

http://www.berkat.cz/

 

Centrum poskytuje imigrantům a příslušníkům jiných národností výuku a jazykové konzultace českého a anglického jazyka, výuku práce na PC, bezplatné poradenství, terénní práci, vzdělávací klub pro dospělé i děti, asistenci při vyučování dětem, startovací programy a podporu při integraci do společnosti.

Adresa:
Centrum multikulturní výchovy, o.
Masarykovo náměstí 34
586 01 Jihlava
+420 774 619 933
ivp.ji@seznam.cz

http://www.centrumjihlava.cz

Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. 

Adresa:
Americká 29, 301 38
Plzeň 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz

http://www.cpkp.cz/ 

Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. 

Adresa:
Dvořákova 21 370 01
České Budějovice
+420 777 793 720
jizni.cechy@cpkp.cz 

http://www.cpkp.cz/index.php/jc 

Centum pro integraci cizincům zajišťuje sociální a pracovní poradenství, kurzy českého jazyka. Klade si za cíl seznámit cizince s českým sociálním a pracovním prostředí, aby se mohli lépe sami orientovat.

Adresa:
Kubelíkova 55/827,
Praha 3,
130 00
info@cicpraha.org

http://www.cicpraha.org/ 

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

Adresa:
Rozdělovská 2467/63
169 00 Praha 6
+420 251104111
info@cervenykriz.eu

http://www.cervenykriz.eu/ 

Základním posláním Helsinského výboru je ochrana rovnosti a osobní svobody. K hlavním činostem organizace patří monitorování dění v českém prostoru, sledování a pčipomínkování legislativy a osvětová a přednášková činnost.

Adresa:
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
(budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro)
+420 257 221 141
info@helcom.cz

http://www.helcom.cz/

Cílem programu migrace při Člověku v tísni je poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit stereotypy o přistěhovalcích

Adresa:
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
+420 226 200 400
mail@clovekvtisni.cz 

https://www.clovekvtisni.cz/ 

Cílem programu migrace při Člověku v tísni je poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit stereotypy o přistěhovalcích.

Adresa:
Blahoslavova 18/5
Karlovy Vary
360 01
+420 777 333 879
jan.nemecek@clovekvtisni.cz 

https://www.clovekvtisni.cz/ 

Cílem programu migrace při Člověku v tísni je poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit stereotypy o přistěhovalcích.

Adresa:
Mikulášské náměstí 17
Plzeň 326 00 
+420 377240090
ales.kavalir@clovekvtisni.cz

https://www.clovekvtisni.cz/ 

Diakonie ČCE se zaměřuje na individuální pomoc rodinám i jednotlivcům, práci v detenčním zařízení, pomoc při integraci do většinové společnosti (projekt DOMA).

Adresa:
Čajkovského 1640/8
30 00 Praha 3 – Žižkov
+420 222 968 754
scps@diakonie.cz

https://scps.diakonie.cz/ 

Diakonie ČCE se zaměřuje na individuální pomoc rodinám i jednotlivcům, práci v detenčním zařízení, pomoc při integraci do většinové společnosti (projekt DOMA).

Adresa:
Americká 29
301 00 Plzeň
+420 371 709 610
zapad@diakonie.cz

http://www.diakoniezapad.cz/ 

Diecézní charita odd. migrace poskytuje komplex služeb pro cizince žijící na území ČR. Nabízené služby mají přispět k integraci cizinců do české společnosti, k zajištění ochrany a přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám, včetně práv politických, hospodářských, sociálních a kulturních. 

Adresa:
tř. Kpt. Jaroše 1928/9
P.O. Box 635, 602 01 Brno 
+420 545 426 610 
dchb@charita.cz 

http://cizinci.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Kanovnická 16
České Budějovice 37001
+420 386 351 125 
cizinci@charitacb.cz 

http://cizinci.cz/ 

Posláním poradny pro uprchlíky a migranty je poskytovat pomoc cizincům v nouzi, kteří pobývají legálně na území české republiky. Cílem služby je prostřednictvím poradenství zmírňovat nepříznivé sociální situace cizinců.Poradna poskytuje sociální poradenství, základní právní poradenství, tlumočnické a překladatelské služby,doprovázení a asistence při jednání na úřadech.

Adresa:
Kosmonautů 2022 
Litoměřice, 412 01
+420 416 733 487 
migrace@dchltm.cz 

http://cizinci.cz/ 

Posláním poradny pro cizince a uprchlíky je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.

Adresa:
Cukrovarská 16
301 00 Plzeň 
377 441 736
poradna@dchp.charita.cz

http://www.dchp.cz/nase-sluzby-poradna-pro-cizince-a-uprchliky/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Velké náměstí 37/46
Hradec Králové, 500 01
+420 495063135
dchhk@hk.caritas.cz

http://hk.caritas.cz/ 

Občanské sdružení Econnect (Easy connection) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.

Adresa:
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
+420 224311780
econnect@ecn.cz

http://econnect.ecn.cz/ 

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. 

Adresa:
Polská 40, Praha 2
120 00
+420 222211799
info@ekscr.cz

http://www.ekscr.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Dubická 992,
Česká Lípa, 470 01
+420 487829871
info@fchcl.cz

http://www.fchcl.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Kostelní 163
Český Krumlov, 381 01
+420 737079595
elinka.vyhlid@seznam.cz

http://www.charita.cz/o-charite/adresar/?o=farni-charita-cesky-krumlov#directory-detail 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Kostelní náměstí 188/15
Cheb, 350 02
+420 731619729
charita@farnostcheb.cz

http://farnostcheb.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Svobodova 743/12
Karlovy Vary, 360 17
ales.kluc@kv.charita.cz

http://www.kv.charita.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Bobkova 34,
Praha 14, 198 00
+420 603249427
ch@praha14.charita.cz

http://praha14.charita.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Slunečná 1135
Prachatice, 383 01
+420 388328226,
reditel@charitaprachatice.cz

http://prachatice.charita.cz

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
J.K.Tyla 4,
Sokolov, 356 01
sebisov@volny.cz


V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Klokotská 114,
Tábor, 390 01
+420 381255998
farnicharitatabor@seznam.czPosláním GLE o.p.s. je podporovat jednotlivce ze znevýhodněných skupin. Pomáhá klientům překonávat překážky, poskytuje poradenství a zprostředkovává informace potřebné pro jejich rozvoj, osamostatnění se a znalost právních předpisů.

Adresa:
GLE o.p.s.
Školská 694/32
110 00 Praha 1 – Nové Město
spotrebitel@gle.cz

http://gle.cz/ 

Adresa:
Náměstí Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor
+420 381 252 242
tabor@husickemuzeum.cz

http://www.husitskemuzeum.cz/ 

Charita Česká republika je největším poskytovatelem sociálně zdravotních služeb. Působí v oblasti pomoci potřebným a také stále častěji vysílá humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Adresa:
Vladislavova 12,
Praha 1, 110 00
+420 296243330
sekretariat@charita.cz

http://www.charita.cz 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
třída Kpt. Jaroše 9
Brno, 602 00
+420 538700950
celsuz@brno.charita.cz

http://celsuz.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Sladkovského 2b
Blansko, 678 01
lenka.sebelova@blansko.charita.cz

http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/  

In IUSTITIA, o.p.s. se dlouhodobě zabývá pomocí obětem násilí z nenávisti. V rámci projektu „Bezpečně v novém domově“ se zaměřuje na zvýšení informovanosti o násilí z nenávisti a pomoc obětem v cizineckých komunitách. V ambulantní formě poskytuje klientům služby v poradně Justýna. Nabízí také terénní sociální a právní poradenství přímo v cizineckých komunitách (především ve vietnamské, arabské, ruské a ukrajinské komunitě).

Adresa:
Poradna Justýna v Praze
Eliášova 28, 160 00 Praha 6 
+420 773177636
in-ius@in-ius.czporadna@in-ius.cz 

http://www.in-ius.cz/ 

Myšlenka na založení komunitního centra pro migranty a českou veřejnost se zrodila v roce 2005 ve skupině lidí pomáhajících jako dobrovolníci v aktivitách zaměřených na pomoc cizincům při integraci do české společnosti, primárně soustředěných v občanském sdružení Berkat. 

Adresa:
Legerova 357/50
120 00 Praha 2
+420 739037353 
info@inbaze.cz

http://www.inbaze.cz/ 

Regionální centrum na podporu integrace cizinců.

Adresa:
Žitná 1574/51
110 00 Praha 1
+420 252543846
info@icpraha.com

http://www.icpraha.com/ 

Regionální centrum na podporu integrace cizinců.

Adresa:
Mezirka 1, 602 00 Brno (5. patro)
+420 533433540
cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

https://cizincijmk.kr-jihomoravsky.cz/ 

Hlavním cílem Konsorcia je aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském kontextu. Zajišťuje medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace a koordinuje reakce členských organizací na aktuální migrační dění.

Adresa:
Kubelíkova 827/55
130 00 Praha 3-Žižkov
+420 224946635
office@konsorciumnno.cz

http://www.migracnikonsorcium.cz/cs/

 

Studium je přístupné všem věkovým skupinám s garantovanou návazností a koncepčností. Zajišťuje také překladatelské a tlumočnické služby. V současné době nabízí v jednotlivých jazycích typy kurzů (včetně možnosti složení státních jazykových zkoušek).

Adresa:
Sady 5. Května 42
Plzeň
sekretariat@kcvjs.cz

http://www.kcvjs.cz/ 

La Strada Česká republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.

Adresa:
P. O. Box 305
111 21 Praha 1
+420 222721810
lastrada@strada.cz

http://www.strada.cz/

 
 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Polední 11
Plzeň, 312 00
chops@mchp.charita.cz

http://www.mchp.cz/ 

Městské muzeum ve Volyni je muzeem podle zákona č. 122/2000 Sb., jeho zájmovým a zároveň sběrným územím je především město Volyně, ale také širší oblast Volyňska a Podlesí, přibližně v hranicích někdejšího soudního okresu Volyně.

Adresa:
Městské muzeum ve Volyni
Školní 744 – tvrz
387 01 Volyně
info@muzeum-volyne.cz

http://muzeum-volyne.cz/ 

Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců. 

Adresa:
Ječná 17
120 00 Praha 2
+420 222521446
 info@meta-ops.cz 

https://www.meta-ops.cz/
 

Mezinárodní organizace pro migraci - International Organization for Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951 a v současnosti má již 151 členských států a 100 pozorovatelů, . V IOM pracuje přibližně 7000 zaměstnanců na 3000 projektech. V České republice působí Mezinárodní organizace pro migraci od roku 1998 její hlavní aktivity jsou v rámci následujících okruhů: Dobrovolné návraty a reintegrace Migrace a rozvoj, pracovní migrace, prevence a potírání obchodu s lidmi, budování kapacit v migračním managementu, integrace cizinců v České republice.

Adresa:
Argentinská 38 170 00
Praha 7
+420 233370160
prague@iom.int

http://www.iom.cz 

Doma v České republice představuje informační portál pro cizince s mnoha praktickými radami ohledně pobytu v České republice, práce, bydlení či podnikání spravované organizací IOM. 

Adresa:
Adresa:
Argentinská 38 170 00 
Praha 7 
+420 233370160
prague@iom.int

http://www.domavcr.cz/ 

Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

Adresa:
17. listopadu 216
530 02 Pardubice
+467 771 170 
info@mostlp.eu

http://www.mostlp.eu/ 

Multikulturní centrum Praha, z.s. zajímá otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Adresa:
Prokopova 9
130 00 Praha 3
+420 296325345
infocentrum@mkc.cz

http://mkc.cz/ 

Muzeum v Karlových Varech bylo založeno jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. 

Adresa:
Nová louka 23
Karlovy Vary
PSČ: 360 01
info@kvmuz.cz

http://kvmuz.cz/ 

Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Adresa:
(NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ)
třída Kpt. Jaroše 18
602 00 Brno
+420 605239579
brno@nesehnuti.cz

http://nesehnuti.cz/ 

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci.

Adresa:
Na Václavce 1135/9
Praha 5, 150 00
+420 227217211 
nros@nros.cz

http://www.nros.cz/ 

Poradna poskytuje bezplatné odborné sociálně právní poradenství. Cílovou skupinou jsou občané, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci včetně cizinců. Občanská poradna poskytuje informace, rady, aktivní pomoc (např. při sepsání různých písemností) a asistenci (doprovázení a vyjednávání s jinými subjekty).

Adresa:
Žižkova 13,
586 01 Jihlava
+420 567330164 
 opj@volny.cz 

https://www.obcanskaporadna.cz/ 

Srdužení OBERIG působící v Ústeckém kraji se zaměřuje na integraci cizinců a neformální vzdělávání cizinců.

Adresa:
Horova 8
Ústí nad Labem 400 01
tel: +420 475205721
oberig@email.cz

http://www.prevence-info.cz/organizace/obcanske-sdruzeni-oberig

Občanské sdružení Sedm paprsků poskytuje sociální, právní a psychologické poradenství, asistenci při vyřizování úředních záležitostí a další aktivity.

Adresa:
Spořická 328/26
84 00, Praha 8 Bohnice
+420 233544553
info@sevenrays.cz,

http://www.sevenrays.cz/

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Václavská 12
Klatovy, 339 01
chos@klatovy.charita.cz

http://www.charitakt.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Kozlerova 791,
337 01 Rokycany
+420 371591090  

ochrokycany@seznam.cz

http://www.charitarokycany.cz/ 

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Adresa:
Sousedovice 40,
Strakonice, 386 01
+420 383323281
reditelka@charita-strakonice.cz

http://www.charita-strakonice.cz

Nadace podporuje nevládní neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi.

Adresa:
Hradecká 92/18,
130 00, Praha 3
osf@osf.cz

http://www.osf.cz/ 

OPIM ealizuje aktivity na podporu mezikulturního dialogu a integrace menšin a programy na rozvoj výchovy k lidským právům. Pořádá lidskoprávní školící semináře pro pracovníky vzdělávacích institucí a veřejné správy.

Adresa:
U Starého hřbitova 6
110 00 Praha
janat@opim.cz

http://opim.cz/ 

Organizace pro pomoc uprchlíkům pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. OPU také podporuje lidská práva, staví se proti extremismu a je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.

Adresa:
Kovářská 4
Praha 9, 190 00
+420 730158779
opu2@opu.cz

https://www.opu.cz/ 

Organizace pro pomoc uprchlíkům pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. OPU také podporuje lidská práva, staví se proti extremismu a je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.

Adresa:
Sady Pětatřicátníků 48/33
301 00 Plzeň
+420 6048091690
opu.plzen@opu.cz

https://www.opu.cz/ 

Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

Adresa:
Podmostní 1
Plzeň, 30100
+420 377220557
info@ponton.cz

http://ponton.cz/ 

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Adresa:
Velká Hradební 33 400 01
Ústí nad Labem
+420 475 216 536 
usti@p-p-i.cz

http://p-p-i.cz/ 

Poradna se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách.

Adresa:
Ječná 7, 120 00
Praha 2 - Nové Město
+420 270 003 280
poradna@poradna-prava.cz

http://www.poradna-prava.cz/ 

Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu.

Adresa:
Riegrova 1
301 11 Plzeň
+420 377 201 410
info@rra-pk.cz

http://www.rra-pk.cz/ 

Sdružení pro pomoc uprchlíkům se zaměřuje na lidskoprávní pomoc cizincům. Poskytuje sociální a psychologické poradenství, úřastní se veřejné diskuze a snaží se svým působením ovlivňovat legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva.

Adresa:
Baranova 33 130 00
Praha 3
+420 224 224 379
poradna@refug.cz

http://www.migrace.com/ 

Slovo 21 aktivně vystupuje proti rasismu a xenofobii prostřednictvím médií, celkově podporuje integraci a lepší soužití pomocí kulturních akcí. Věnuje se vydávání publikací pro cizince, školení lektorů a tlumočníku atd.

Adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
+420 222 522 070 
slovo21@centrum.cz 

http://www.slovo21.cz/ 

Práce Sdružení občanů zabývající se emigranty spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

Adresa:
SOZE, Mostecká 5
614 00 Brno 
+420 545 213 643 
soze@soze.cz

http://www.soze.cz/ 

 

META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízíme také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Adresa:
Ječná 17
120 00 Praha 2
+420 773 304 464
info@meta-ops.cz 

https://www.meta-ops.cz/ 

Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Vychází z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v sociálním vzestupu a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.

Adresa:
Koterovská 46
326 00 Plzeň
+420 778 096 007
info@tadyated.org

http://tadyated.org/ 

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Adresa:
Bubenská 1477/1
Praha 7, Holešovice 170 00
+420 222 963 596
info@sbscr.cz

http://www.sbscr.cz/ 

Studentské hnutí za solidaritu je platforma, jejímž cílem je vést smysluplný dialog o otázkách migrace, informovat o tématech souvisejících s uprchlíky a podporovat solidaritu s lidmi v nouzi, bez ohledu na jejich původ či vyznání. 

Kontakt:
tudenti.zasolidaritu@gmail.com
+420 734 567 142 

https://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/ 

Hlavním cílem UNHCR v České republice je podporovat úsilí o vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a s mezinárodním právem.

Adresa:
Železná 24, 110 00 Praha 1
+420 776 437 775
czepr@unhcr.org

http://www.unhcr.org/ 

Centrum podpory cizinců je informační a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců.

Adresa:
Raisova 1159
Prostějov, 796 01 
+420 581 111 550
mozaika@zebrik-os.cz

http://www.procizince.cz/ 

Fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáhá uplatnit se na trhu práce i ve společnosti. Fond je veřejná instituce, která zastřešuje projekty k podpoře vzdělávání dospělých. Disponuje týmem odborníků a podává pomocnou ruku těm, kteří pociťují nedostatek znalostí či praktických zkušeností a mají chuť zvětšit své šance na snadnější uplatnění na pracovním trhu a perspektivnější budoucnost.

Adresa:
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7
+420 778 726 284  
podatelna@fdv.cz

http://www.fdv.cz/

 

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz