Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu

Představení řešitelských institucí

Západočeská univerzita v Plzni (vedoucí partner)

Západočeská univerzita v Plzni má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a disponuje rozmanitými odbornými kapacitami. Akademičtí pracovníci participující na projektu mají nejen dlouholeté zkušenosti s výzkumem v oblasti migrace a integrace, který zahrnuje široké spektrum témat (např. migranti a uprchlíci, islám, prevence negativních společenských jevů, extremismus, radikalizační tendence a násilí), ale také potřebné odborné kompetence a jazykovou vybavenost. Kromě toho pořádají úspěšné semináře k prevenci rizikového chování na školách dotačního území.

V rámci Západočeské univerzity jsou řešiteli projektu zejména pracovníci Katedry blízkovýchodních studií, pedagogického a vědecko-výzkumného pracoviště v oblasti dějin, kultury a jazyků Blízkého východu, asyriologie, islámských studií a judaistických studií. Z hlediska České republiky se jedná o výjimečné pracoviště, které se soustřeďuje na komplexní studium regionu Blízkého východu od starověku až po současnost.

Katedra blízkovýchodních studií rozvíjí širokou výzkumnou činnost ve všech oblastech svého zaměření. Udržuje kontinuitu českého klínopisného bádání, buduje tradici antropologie islámu, značně rozvíjí výzkum antisemitismu. Na základě vědecké práce akademických pracovníků i studentů vznikly významné monografie a mnohé články. Katedra pořádá také úspěšné konference celorepublikového i mezinárodního charakteru.

Katedra blízkovýchodních studií pravidelně otevírá studijní program Blízkovýchodní studia na bakalářské úrovni a na magisterské úrovni. Kromě obecného studia dějin celého blízkovýchodního regionu od starověku až po současnost umožňuje specializaci na asyriologii, islámská studia nebo judaistická studia. Základem výuky je studium historie, kultury daných společností a vybraného jazyka (arabština, moderní hebrejština, perština, klínopis - akkadština). Studovaný obor nabízí výjimečnou atmosféru danou předmětem studia a úzkým kontaktem a spoluprací s vyučujícími akademickými pracovníky. Katedra svým studentům poskytuje možnost finančně podporovaných výjezdů do zkoumaného regionu za účelem studia jazyků i vlastní badatelské činnosti. Z iniciativy studentů vznikl a plně v jejich režii probíhá Festival arabské kultury, který se stal tradiční kulturní akcí města Plzně. Více informací pro uchazeče zde: (Pro uchazeče).

Na řešení projektu se podílí také Katedra germanistiky a slavistiky.

 

Universität Bayreuth (projektový partner)

Univerzita Bayreuth navazuje svou profilací v oblastech „africká studia“ a „setkávání kultur a transkulturní procesy“ na dlouholeté zkušenosti s úspěšnou realizací interdisciplinárních a mezinárodních asociačních projektů. Jako jedna z nejmladších německých vysokých škol obsazuje bayreuthská univerzita nejvyšší příčky celospolkového rankingu v oblastech výzkumu a výuky. V rámci společenského a interkulturního procesu utváření otevřené společnosti ujala se Univerzita Bayreuth průkopnické role. Kromě nabídky jazykových kurzů, studijních a socializačních programů a studentských inciativ jsou navíc pro projekt relevantní následující univerzitní instituce:

 • Geografický institut Bayreuth

• Bavorský výzkumný institut pro africká studia (IAS, výzkum Afriky soustředěný v Bavorsku)

• Bayreuth International Graduate School of African Studies (BIGSAS)

 Z hlediska požadavků tohoto bilaterálního přeshraničního výzkumného projektu disponuje Univerzita Bayreuth zkušenostmi s poradenstvím pro politickou sféru (mm. j. Prof. Doevenspeck jako soudní znalec v otázkách migrace a uprchlíků v Německém spolkovém sněmu) i se zprostředkováním transferu výsledků výzkumu do praxe.

Copyright © 1991 - 2018 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic www.zcu.cz